Ambitious |US Team|

Status
Not open for further replies.

Cementiri

New Member
May 14, 2017
43
20

"Tʜᴇ ᴍᴏsᴛ ᴘᴏᴡᴇʀғᴜʟ ᴡᴇᴀᴘᴏɴ ᴏɴ ᴇᴀʀᴛʜ ɪs ᴛʜᴇ ʜᴜᴍᴀɴ sᴏᴜʟ ᴍᴀᴅᴇ ᴏᴜᴛ ᴏғ ғɪʀᴇ"


Fᴏᴜɴᴅᴇʀ: @ᴄᴇᴍᴇɴᴛɪʀɪ
TᴇᴀᴍSᴘᴇᴀᴋ:
Dᴀᴛᴇ Fᴏᴜɴᴅᴇᴅ
: 14/05/2017
Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴ: [OPEN]- Mᴜsᴛ Mᴇᴇᴛ Aʟʟ Rᴇǫᴜɪʀᴇᴍᴇɴᴛs -
Dᴏ ɴᴏᴛ ʙᴇ ᴛᴏxɪᴄ.
Sᴛʀᴀᴛᴇɢɪᴄ Qᴜᴀʟɪᴛɪᴇs.
Iɴsᴛᴀʟʟᴀᴛɪᴏɴ ᴏғ Tᴇᴀᴍ Sᴘᴇᴀᴋ.
Oᴡɴᴇʀsʜɪᴘ ᴏғ ᴀ Wᴏʀᴋɪɴɢ Mɪᴄʀᴏᴘʜᴏɴᴇ.
Aɢᴇ 13 ᴏʀ Oᴠᴇʀ. (Oᴍɪssɪᴏɴs ᴄᴀɴ ʙᴇ ᴍᴀᴅᴇ)
Dᴇᴅɪᴄᴀᴛɪᴏɴ, Aᴄᴛɪᴠᴇɴᴇss, Mᴀᴛᴜʀɪᴛʏ, ᴀɴᴅ Rᴇsᴘᴇᴄᴛ.(Note Trials do not get added in clan chat)
- Pʟᴇᴀsᴇ ʙᴇ ᴀᴄᴛɪᴠᴇ ᴀɴᴅ ɢᴇᴛ ᴛᴏ ᴋɴᴏᴡ ᴜs ʙᴇғᴏʀᴇ ʏᴏᴜ ᴀᴘᴘʟʏ -
Nᴀᴍᴇ:
IGN:
Aɢᴇ:
Wɪɴs :
Gᴀᴍᴇs Pʟᴀʏᴇᴅ:
Dᴏɴᴏʀ:
Sᴋʏᴘᴇ (Y/N) Wʜᴀᴛ ɪs ɪᴛ :
Mɪᴄ (Y/N) :
Mᴀᴛᴜʀɪᴛʏ (1-10) :
PᴠP Sᴛʀᴇɴɢᴛʜs:
PᴠP Wᴇᴀᴋɴᴇssᴇs:
σωηєя:
Cementiri


ℓєα∂єя:єℓιtє:
мємвєяѕ:

GallonsOfSweat
Sparkes_
STREAMY
YoPetDawg
Cayden
Implusive
Hack_exe
Dr_pipe
Arrian


Tяιαℓ:
OnlyRaptor


►Alts◄
-Normal Battles-
W- 0 L- 0 PP- 0
 
Last edited:

Zxir

New Member
Apr 8, 2017
19
5
Nᴀᴍᴇ: Zyir
IGN: OnlyRaptor
Aɢᴇ: 13
Wɪɴs: 15
Gᴀᴍᴇs Pʟᴀʏᴇᴅ: 209
Dᴏɴᴏʀ:
Sᴋʏᴘᴇ Yes Wʜᴀᴛ ɪs ɪᴛ : anime.nation1
Mɪᴄ Yes:
Mᴀᴛᴜʀɪᴛʏ (1-10) : 8
PᴠP Sᴛʀᴇɴɢᴛʜs: Choke Points, Rod Combo, Bow Spamming Running for a good amount of time.
PᴠP Wᴇᴀᴋɴᴇssᴇs: Double or more teams, Choke Points, Rod Spamming.
 
Last edited:

Cementiri

New Member
May 14, 2017
43
20
Nᴀᴍᴇ: Zyir
IGN: OnlyRaptor
Aɢᴇ: 13
Wɪɴs: 15
Gᴀᴍᴇs Pʟᴀʏᴇᴅ:
Dᴏɴᴏʀ:
Sᴋʏᴘᴇ Yes Wʜᴀᴛ ɪs ɪᴛ : anime.nation1
Mɪᴄ Yes:
Mᴀᴛᴜʀɪᴛʏ (1-10) : 8
PᴠP Sᴛʀᴇɴɢᴛʜs: Choke Points, Rod Combo, Bow Spamming Running for a good amount of time.
PᴠP Wᴇᴀᴋɴᴇssᴇs: Double or more teams, Choke Points, Rod Spamming.
Stay active on ts. Trial
 

ReUknight

New Member
Apr 30, 2017
6
10
IGN:reUknight
Aɢᴇ:16
Wɪɴs : idk
Gᴀᴍᴇs Pʟᴀʏᴇᴅ: idk
Dᴏɴᴏʀ: never will donate to orion
Sᴋʏᴘᴇ (Y/N) Wʜᴀᴛ ɪs ɪᴛ : NOPE
Mɪᴄ (Y/N) : YUP
Mᴀᴛᴜʀɪᴛʏ (1-10) : 10
PᴠP Sᴛʀᴇɴɢᴛʜs: aim and click is pretty good, (pot pvp)
PᴠP Wᴇᴀᴋɴᴇssᴇs: i dont sweat so some sweaties are able to kill me.
 
  • Like
Reactions: implusive
Status
Not open for further replies.